Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Наташа Любомирова Иванова
  Доц. д-р инж. Наташа Любомирова Иванова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 210

  Телефон: 054 830495 вътр. 216 К2

  Email: n.koleva@shu.bg

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  Завършва ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Информатика, след което през 2006 г. придобива магистърска степен в РУ "Ангел Кънчев", специалност Компютърни системи и технологии. През 2008 г. се дипломира в магистърска специалност Училищна педагогика на ШУ.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Адвокатска къща "Николова - Панайотов"

  Заемани академични длъжности

  2020 - доцент

  Придобити научни степени

  2016 - доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  Образователни технологии

  Информационни технологии в образованието

  Информационни и компютърни технологии в обучението и работа в дигитална среда

  Педагогическа диагностика

  Компютърни технологии

  Методология и методи на педагогическите изследвания

  Области на научни интереси

  Информационни технологии

  Електронно обучение

  Облачни технологии

  Интерактивно обучение

  Съвременни образователни технологии

  Участия в проекти

  2014 - Национален проект по ОПРЧР \"Квалификация на педагогически специалисти\" - Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация \"учител\", 2014.

  2014 - Международен проект 540273-LLP-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U - Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни, 2014-2015.

  2015 - Университетски проект “Права и задължения на учителите и учениците в българското училище“

  2016 - проект „Възгледи за дисциплината в европейската и българската педагогика”

  2017 - Университетски проект „Българското образование в контекста на новата нормативна уредба”

  2018 - Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

  2018 - Университетски проект “Предизвикателства пред съвременното българско образование“, РД-08-135/07.02.2018 г.

  2019 - Университетски проект „Актуални въпроси на мениджмънта на класа” РД-08-87/31.01.2019

  2020 - Университетски проект “Образованието и възпитанието на XXI век“ РД-08-158/05.02.2020

  2020 - Национален проект -Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

  2021 - Университетски проект "Училището на бъдещето"