Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Теодора Желязкова Игнатова
  Доц. д-р Теодора Желязкова Игнатова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая Спортен комплекс

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 К2

  Email: t.ignatova@shu.bg

  Приемно време: вторник, 8-16 часа, сряда, 10-18 часа


  Завършен университет, специалност

  Родена в гр. Шумен. През 1989г. завършва висше образование във ВИФ"Георги Димитров" гр. София, специалност "Учител по физическо възпитание" и "Треньор по художествена гимнастика".

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  От 1983-86г работи в ДФС"Шумен" като треньор по художествена гимнастика, от 1989г. до 1999г. като учител по физическо възпитание в ХГ"Йоан Екзарх Български", а от 1999г. в ШУ"Епископ Константин Преславски"

  Заемани академични длъжности

  1999-2002 г. -асистент; 2002-07г.- старши асистент; 2007г. - главен асистент; 2021 г. - доцент

  Придобити научни степени

  НС "Доктор по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура" шифър:05.07.05

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и упражнения по Кинезитерапия, лабораторни упражнения по Гимнастика,МП по гимнастика, Аеробика, Ритмика и танци, семинарни упражнения по Управление на спорта, ТМФВ, ТПП, Каланетика и стречинг, Основна гимнастика, Фитнес и бодибилдинг

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ в Holy Cross University in Kielce in Poland

  Области на научни интереси

  Гимнастика, аеробика, кинезитерапия, каланетика, пор де бра, ритмика и танци, психофизическа подготовка

  Участия в проекти

  2008г. Национален проект на МТСП по програма Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта, финансирана от ЕС, Да успеем заедно

  2008 г. Проект Адекватност на физическата годност на студентите от ШУ Епископ Константин Преславски на европейските изисквания и стандарти №РД-05-461/07.05.2008

  2009 г. Проект Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно-състезателна дейност и модулно обучение, съобразно държавните образователни изисквания и стандарти №РД 05-248/11.03.2009

  2010 г Проект Спортно усъвършенстване на състезателната дейност на студентите от ШУ Епископ Константин Преславски №РД-07-1000/29.03.2010

  2010 г. Международен проект „Училища без дискриминация” с партньорството на Институт по правата на човека - Кралство Дания. JLS/2008/FRAC/AG/124130-CE-0306237/01.

  2010 г. Национален проект „Ние инвестираме в своето бъдеще” Национален проект. Договор BG051PO001- 4.2-03-1010г. 2010г.

  2011 г. Проект Методически аспекти на обучението по Ритмика и танци

  2012 г. Проект Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност Физическо възпитание №РД-05-284/15.03.2012

  2013 г. Проект Оптимизиране на извънаудиторни спортни дейности №РД-08-297/15.03.2013

  2013г. Национален проект Студентски практики.

  2014 г. Проект Проблеми на обучението по водни спортове №РД-08-255/14.03.2014

  2015 г. Проект Организация и управление на спорта в детската градина и училище №РД-08-296-12/12.03.2015

  2016 г. Национален проект Студентски практики.

  2016 г. Университетски проект „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“

  2017 г. Университетски проект „Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта“

  2017 г. Европейска програма Еразъм+ мобилност с цел преподаване

  2017 г. Проект „Повишаване на чуждоезиковата подготовка на преподавателите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”- РД-08-94/06.02.2017 практикоприложни аспекти

  2018 г. Международен проект: 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP Equal Sport For All (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.)

  2018 г. Проект „Превенция на агресията чрез спорт“ РД-08-134/07.02.2018

  2019 г. Проект Двигателна активност за справяне с наднорменото тегло №РД-08-83/31.01.2019

  2020 г. Национален проект Студентски практики - Фаза 2

  2021 г. Проект 50 години спорт в Шуменски университет №РД-08-118/03.02.2021

  Организационна дейност

  Организационна дейност: Организира и провежда ежегодно \"Аеробик маратон за купата на Ректора на ШУ\"

  Организира и провежда \"Празник на гимнастиката\"

  Спортно-състезателна дейност:

  2007г - ІІІ-то място на аеробикмаратон за \"Купата на Ректора на НСА\" , гр. София.

  2008г. - І място на НУ на Асоциацията на университетски спорт \"Академик\", гр. София.

  2009г. - II място на състезание по аеробика на АУС \"Академик\", гр. Пловдив

  2011 г. - IV място на състезание по аеробика на АУС \"Академик\"

  2012г. - VI място отборно класиране, I и II място индивидуално класиране на състезание по аеробика на АУС \"Академик\", гр. София

  2013г. - V място отборно класиране, I и III място индивидуално класиране на състезание по аеробика на АУС \"Академик\", гр. София

  2014 г. VII място отборно класиране на състезание по аеробика на АУС \"Академик\", гр. София

  2016 г. IV място отборно класиране на НУШ на АУС \"Академик\", гр. София, VI място в индивидуално класиране жени и II,III място в индивидуално класиране мъже.

  2016 г. Масова гимнастическа композиция по случай 45 години катедра ТМФВ и спорт

  2017 г. I място отборно класиране -мъже и III място отборно класиране - жени, II, III място индивидуално класиране - мъже и III място индивидуално класиране - жени на състезание по аеробика на НУШ на АУС \"Академик\", гр. Пловдив.

  2017 г. Спортен форум на преподаватели от ВУ - Лозенец

  2019 г. Спортен форум на преподаватели от ВУ - Лозенец

  2014-2021 г. кондиционен треньор на спортен клуб TYK Истанбул