Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Теодора Желязкова Игнатова
  Доц. д-р Теодора Желязкова Игнатова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая Спортен комплекс

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 К2

  Email: t.ignatova@shu.bg

  Приемно време: вторник, 8-16 часа, сряда, 10-18 часа


  2010 Методика за формиране на психофизическа готовност у студенти за професионална педагогическа дейност. Автореферат, С., 2010
  2021 Игнатова, Т. Аеробиката във висшето училище, УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2021, ISBN: 978-619-201-505-5
  2018 IGNATOVA, T. CONTROL AND EVALUATION OF PHYSICAL SUITABILITY OF STUDENTS. ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 42, FEBRUARY 2018
  2023 Заниманията с аеробика – ефективен начин за психофизическо въздействие в академичните среди.//Х-та МНК Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование, Том II, Варна, 2023, с. 503-509 (в съавт. със С. Александрова)
  2023 Физическото образование на кандидат студентите за специалност ПОФВ в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“ , Т. ХXVІІ D, с. 767, https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/pf/izdaniya/godishnici/godishnik-pf-2023.pdf
  2023 Проучване отношението на студенти от специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ към занимания със спорт. // МНК Педагогическото образование – традиции и съвременност. Ай анд Би, 2023, ISSN: 2534-9317, с. 488-494 (в съавт. с К. Николова)
  2023 Визия за съвременния учител по физическо възпитание.// МНК Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта , СУ „Св. Климент Охридски, София, 2023 (под печат)
  2023 Относно двигателния режим и здравна образованост на ученици от 11 клас. Шумен, 2023, в съавт с К. Димитров (под печат)
  2023 Проучване на въпроси, свързани със здравно-профилактичните функции на физическото възпитание и спорт при ученички от гимназиален етап на образование. // Кръгла маса „Проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорта в условията на глобализация” 1.12.2023 г., Велико Търново, в съавт. с К. Димитров (под печат)
  2022 Социологическо проучване на двигателната активност и здравна култура на студенти от МУ Варна. Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\", том XXVI D, с. 761 (в съавт. с К. Николова)
  2022 New approaches to stimulate motor activity of preschool children. RIK, Vol. 50, № 1, pp.3-6, 2022, ISSN 1857-7679 (print), ISSN 1857-8942 (online)
  2022 Повишаване на физическата дееспособност на студенти чрез занимания с Табата. „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, София, 2022, с. 75-81, ISSN 1314–2275
  2021 Ignatova, T. Motor activity in the state of isolation, Research in Kinesiology, 2021, Vol 50 No 1-2, ISSN: 1857-7679
  2021 Игнатова, Т. Аеробиката е Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\" - традиции и приемственост. Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\", том XXV D, Шумен, 2021, ISSN: 1314-6769, с. 836-842
  2020 Ignatova, T. THE INFLUENCE OF DANCE ON VO2 MAX IN THE ACTIVITIES OF OVERWEIGHT STUDENTS. Research in Kinesiology. 2020, Vol. 48 No. 1-2, pp. 50-51
  2019 ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АДАПТИРАН МОДЕЛ ПО ТАНЦИ, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, УИ „Св. Климент Охридски“ ISSN 1314-2275, София, 2019, с. 342
  2019 Игнатова, Т.,Танцът – осъзнат избор на студентите. Сборник научни трудове "Иновации в образованието", Шумен, 2019, ISВN 978-619-00-0996-2, с. 422
  2019 Игнатова, Т., Проучване нагласите на лица с трайни увреждания за прилагане на адаптиран модел по танци. Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, УИ “Св. Климент Охридски“, ISSN 1314-2275, с. 342
  2018 IGNATOVA, Т., OPPORTUNITY TO IMPROVE THE DYNAMIC FLEXIBILITY OF FOOTBALL PLAYERS THROUGH THE MEANS OF AEROBICS. SocioBrains, issue 45, may, 2018 стр. 247-251, ISSN 2367-5721, IF/SJR I.F =5.536 www.sociobrains.com
  2018 Игнатова, Т., По някои въпроси за ранното обучение в художествената гимнастика. Годишник ШУ „Еп. К. Преславски“, том XXII D, ISSN 1314-6769, Шумен, 2018, с. 803-807
  2018 Игнатова, Т., Народните хора и танци – начин за регулиране на телесното тегло. МНК Педагигическото образование – традиции и съвременност, Ай анд Би, В. Търново, 2018, ISSN 2534-9317
  2017 Игнатова, Т., Проучване мнението на учители за реализацията на допълнително ядро \\\"Танци\\\", Сборник научни трудове от пътуващ семинар \\\"Иновации в образованието\\\", Шумен, 2017 г.
  2017 Игнатова, Т., Физическата дееспособност на ученички от III клас като фактор при обучението по бойни изкуства. Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието", Шумен, 2017 г.
  2017 Игнатова, Т. Проучване мнението на учители за реализацията на допълнително ядро \"Танци\", Socio Brains international scientific refereed online journal with impact factor, ISSN 2367-5721, с. 295-299, 2017
  2016 Игнатова, Т., Гимнастически ансамблови композиции в урока по физическо възпитание, сб. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 367
  2016 Игнатова, Т., Проучване отношението на студенти от специалност "Физическо възпитание" към дисциплината Гимнастика, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", ПФ, Образователни технологии, Шумен, 2016
  2015 Игнатова, Т., Скрининг на затлъстяването при ученици от гимназиален етап на основна образователна степен. Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието", Шумен, 2015, с. 370-376
  2014 Игнатова, Т., Развиване на двигателните способности на децата от предучилищна възраст чрез ритмика и танци. Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието", Шумен, 2014
  2014 Игнатова, Т., МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОДГОТОВКАТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НУП И ПУНУП., МНК "Образователни технологии" 26-28.09.2014г., Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том XVIIID
  2014 Игнатова, Т., ИСТОРИЯ НА АВИОМОДЕЛИЗМА В ШУМЕНСКИЯ РЕГИОН., МНК "Образователни технологии" 26-28.09.2014г., Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том XVIIID
  2013 Игнатова, Т. Народните хора и танци като алтернатива на спорта във висшето училище. Пътуващ семинар "Иновации в образованието" Шумен-Белград-Будапеща-Виена, 16.05.2013 - 20.05.2013 (в съавт. със С. Базелков)
  2013 Игнатова, Т. ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАНИМАНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ С БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ. Пътуващ семинар "Иновации в образованието" Шумен-Белград-Будапеща-Виена, 16.05.2013 - 20.05.2013 (в съавт. със С. Базелков)
  2012 Игнатова, Т., СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ЧРЕЗ ЗАНИМАНИЯ С АЕРОБИКА Пътуващ семинар „Образователни технологии”, Шумен-Риека-Венеция, 28 април – 2 май 2012 г
  2012 Игнатова, Т., ДИНАМИКА НА КОРЕЛАЦИОННИТЕ ЗАВИСИМОСТИ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ГОТОВНОСТ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ПО АЕРОБИКА Научна конференция с международно участие Образователни технологии, 28 – 30 септември 2012 г.
  2012 Игнатова, Т., По някои въпроси за професионалния облик на съвременния учител. Научни трудове, Том 51, серия 8.2, Физическо възпитание и спорт, Русе, 2012
  2011 Игнатова, Т., Корелационна структура на някои страни на психофизическата подготовка на студенти от избираем вид спорт плуване. Сборник научни трудове, МНК „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ ,Шумен 2011, с.657 – 662. (в съавт. със С. Акерски)
  2011 Игнатова, Т., Изследване на психическата готовност на студенти от педагогически специалности, занимаващи се с плуване. Сборник научни трудове, МНК „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ ,Шумен 2011, с.666 - 670.
  2011 Игнатова, Т., Модел за профилирано обучение по волейбол на студентки от педагогически специалности. Годишник на техническия университет във Варна. МНК „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по ФВ и спорт в образователната система.“, Варна 2011, с. 108 – 114. (в съавт със Ст. Базелков и С. Акерски)
  2011 Игнатова, Т., Корелационна структура на някои страни на психофизическата готовност на студентки от избираем спорт бойни изкуства. Годишник на техническия университет във Варна. МНК „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по ФВ и спорт в образователната система.“, Варна 2011, с. 197 - 201. (в съавт със С. Акерски и Ст. Базелков)
  2011 Игнатова, Т., Поглед върху ефективността на кардио аеробиката, фит-бол аеробиката, денс аеробиката и пор де бра 15 symposium for sport and physical education оf youth, 16-17 September, 2011, Ohrid, Republic of Macedonia (в съавт. със С. Базелков)
  2011 Игнатова, Т., Възможности за оптимизиране на структурата на психофизическата готовност на студентките чрез профилирано обучение по волейбол. Научни трудове, том 50, серия 8,2, стр. 51, Русе, 2011
  2011 Игнатова, Т., Влияние на модулното обучение по аеробика върху динамиката на физическата дееспособност на студентите. Научни трудове, том 50, серия 8,2, стр. 105, Русе, 2011
  2010 Игнатова, Т., Модел за профилирано обучение по плуване на студенти от педагогически специалности. сб. Иновации в образованието. ШУ „Еп. К. Преславски”, ПФ, Шумен, 2010., с. 1056 - 1061. (в съавт. със С. Базелков)
  2010 Игнатова, Т., Изследване на физическото развитие и функционално състояние на студенти от научно направление „Педагогика на обучението по...“ Научни трудове том 49, серия 8.2 , Русе 2010, с. 93 - 100. (в съавт. Й. Йонов)
  2010 Игнатова, Т., Изследване на психическата готовност на студенти от педагогически специалности, занимаващи се с плуване. Физическо възпитание, спорт и туризъм (спортологични изследвания), УИ “Епископ Константин Преславски“, 2010, стр. 71
  2010 Игнатова, Т., Бойното изкуство айкидо като нетрадиционен начин за повишаване на двигателните качества на студентите. Спортно-състезателна дейност и модулно обучение в средните и висшите училища. УИ “Епископ Константин Преславски“, 2010, стр 15
  2009 Игнатова, Т., Профилираното обучение по спорт като фактор за повлияване на нивото на тревожност у студентките. Научна конференция РУ&СУ’09, Научни трудове, том 48, Русе, 2009
  2009 Игнатова, Т., Диагностика на мотивацията за постижения и самооценката на личността. Научна конференция РУ&СУ’09, Научни трудове, том 48, Русе, 2009
  2009 Игнатова, Т., Нивото на тревожност у учителите от СОУ, в зависимост от заниманията им със спорт. Международна научна конференция “25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември, 2009
  2008 Игнатова, Т. Динамика на моторните способности на студенти, занимаващи се с волейбол. Юбилейна научна конференция с международно участие “Физическото възпитание и спортът в образователната система”, Благоевград, 2008
  2008 Игнатова, Т., Аеробната гимнастика като фактор за развитието на качествата на вниманието. 12 symposium for sport and physical education, 19-21 September,2008, Ohrid, Republic of Macedonia Физическа култура, бр.2, Скопие,2008
  2008 Игнатова, Т., Влиянието на волейбола върху развитието на качествата на вниманието. Научна конференция РУ&СУ’08, Научни трудове,том 47, серия 5.4,Русе,2008
  2008 Игнатова, Т., Корелационна структура на някои страни на психофизическата подготовка на студенти от избираем спорт волейбол и аеробика. Научнаконференция “Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации“, Разград, 06 декември,2008
  2008 Игнатова, Т., Опит за психопрофесиограма на учителите от СОУ. Международна научна конференция “Актуални проблеми на физическата култура”,НСА”В.Левски”, София, 11-12 декември 2008
  2007 Игнатова, Т., Ролята на спорта за формиране на съвременния тип специалист с висше образование като лидер в обществото. Спорт и наука – ИБ 3, 2007
  2007 Игнатова, Т., Мястото ма миниволейбола в учебните програми по физическо възпитание в началния етап на основна образователна степен. Спорт и наука – ИБ 3,2007
  2007 Игнатова, Т., Двигателната активност на учениците при занимания с минифутбол. Спорт и наука – ИБ 3, 2007
  2007 Игнатова, Т., Проучване интересите на студентите за занимания с аеробика. Европейски стандарти в спортното образование – Враца, 2007
  2007 Игнатова, Т., Динамика на моторните способности на студенти, занимаващи се с аеробна гимнастика. 11 symposium for sport and physical education, 21-23September, 2007, Ohrid, Физическа култура, бр.1, Скопие,2007
  2005 Игнатова, Т., Динамика на системата за физическо възпитание и спорт във висшите учебни заведения. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта, София, 2005
  2004 Игнатова, Т., Проучване на субективните фактори, формиращи професионалната насоченост на студенти от педагогически специалности. Образование и изкуство, том ІІІ , Шумен, 2004 (в съавт. с Р. Атанасова)
  2003 Игнатова, Т., М.Малчев.Социано-културни аспекти и проблеми на физическата култура в региони със смесени етноси. Физическа култура, физическо възпитание и спорт. – УИ”Еп. Константин Преславски”, Шумен,2003.(в съавт. с М. Малчев)
  2003 Игнатова, Т., Динамика на моторните способности на деца от 3 до 7 години в зависимост от прилаганата дидактична технология по физическо възпитание. Физическа култура, физическо възпитание и спорт. – УИ”Еп. Константин Преславски”, Шумен,2003 .(в съавт. с Р.Атанасова)
  2002 Игнатова, Т., Социални аспекти на наркоманиите и взаимовръзката им с физическата култура и спорта. София, 2002 (в съавторство с Йонко Йонов)
  2002 Игнатова, Т., Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в българското училище, София, 2002 (в съавторство с Йонко Йонов)
  2002 Игнатова, Т., Двигателната активност като превенция на наркоманиите – дрога, алкохол, тютюнопушене. МЕЕТ”2002 -International symposium on sport in highereducation – Варна:10-11.10. 2002.(в съавт. с Павлина Лазарова)
  2001 Игнатова, Т., Двигателната активност на децата – опасност от травматизъм. Дом, дете, детска градина. – 2001, кн. 5, с. 40-43
  2011 Игнатова, Т., Динамика на физическото развитие и функционално състояние на студентките в зависимост от заниманията им със спорт. МНК Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, София, 2011, стр. 82
  2010 Игнатова, Т., Модел за профилирано обучение по бойни изкуства на студентки от педагогически специалности., МНК на тема: „Съвременни проблеми, тенденции и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, София, 2010, УНСС (в съавт. със С. Акерски)
  2011 Ритмика и танци - учебник, Фабер, 2011
  2001 Теория и методика на физическото възпитание – учебник., Шумен, 2001
  2001 Строеви упражнения, Шумен, 2001
  2001 Теория и методика на физическото възпитание – ръководство за семинарни упражнения, Шумен, 2001
  2011 Рецензия на Държавни образователни изисквания за специалността "Помощник инструктор по фитнес" - ІІІ степен на професионално образование къмМОМН - НАПОО, 2011
  2023 Ignatova, T. Dance - a conscious choice made by the students [in Bulgarian]. Collection of Scientific Papers Innovations in Education, V. Turnovo: Faber, p. 422-426, 2019. Цитирана от Я. Янков, Т. Симеонова в ADAPTED MODELS OF OBESITY PREVENTION IN 18-40-YEAR-OLDS. Trakia Journal of Sciences, Vol. 21, Suppl. 1, pp 335-338, 2023
  2023 Ignatova, T., Folk dances - a way to regulate body weight [in Bulgarian]. MNC Pedagogical Education - Traditions and Modernity, V. Turnovo: Faber, 2018. Цитирана от Я. Янков, Т. Симеонова в ADAPTED MODELS OF OBESITY PREVENTION IN 18-40-YEAR-OLDS. Trakia Journal of Sciences, Vol. 21, Suppl. 1, pp 335-338, 2023
  2020 Цитирана от Северин Акерски в дисертационен труд на тема: “Модел за обучение по бойното изкуство ЗАНШИН ДЖУЦУ на ученици от 3. и 4. клас“. Същата е посочена в литературата под № 45, 51
  2020 Игнатова, Т. Двигателната активност на децата - опасност от травматизъм. Дом, дете, детска градина, 2005, кн.5, с. 40-43 Цитирана от Чавдар Сотиров в монография: “Физическата култура и физическото възпитание в предучилищното образование“ на стр. 99, стр.100, Шумен, 2020, ISBN: 978-619-201-375-8
  2020 Игнатова, Т., Гимнастически ансамблови композиции в урока по физическо възпитание, сб. Иновации в образованието на ШУ, изд. Фабер, В.Търново, 2016 Цитирана от: Сотиров, Ч. в монография: “Физическата култура и физическото възпитание в предучилищното образование“ на стр. 99, Шумен, 2020, IBSN 978-619-201-375-8
  2020 Игнатова, Т., Влияние на народните танци върху двигателните способности на 6-7 годишни деца. Годишник на ШУ, том XXI D ISSN 1314-6769 Цитирана от: Сотиров, Ч. в монография: “Физическата култура и физическото възпитание в предучилищното образование“, на стр. 99, Шумен, 2020, IBSN 978-619-201-375-8
  2019 Игнатова, Т., цитирана от М. Бурева в дисертационен труд „Модел за усъвършенстване на психофизическа подготовка на студенти за професионална реализация в институциите за сигурност и отбрана.“, с. 70, посочена под № 43, № 44
  2019 Игнатова, Т. Проучване мнението на учители за реализацията на допълнително ядро Танци. Сборник научни трудове Иновации в образованието, Шумен, 2017 Цитирана от: Акерски С. Проучване мнението и отношението на учители към заниманията на учениците с бойни изкуства в началния етап на основна образователна степен. Сборник научни трудове Иновации в образованието, Шумен, 2019, с. 356, ISBN: 978-619-00-0996-2
  2016 Игнатова, Т., цитирана от Елиз Караманлиева в дисертационен труд „Индивидуалните особености на студентите в обучението по тенис на маса“, 2016 г.
  2016 Игнатова, Т., цитирана от от С. Иванова в дисертация „Формиране на готовност за самоотбрана у студенти във висше училище с неспортна насоченост чрез обучение по джудо“, 2016 г.
  2015 Игнатова, Т., цитирана от И. Коев в дипломна работа "Опит за профилактика на телесното тегло чрез целева двигателна програма", с. 27
  2015 Игнатова, Т., Корелационна структура на някои страни на психофизическата подготовка на студенти от избираем спорт волейбол и аеробика.//Формиране на адекватна психофизическа подготовка на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Велико Търново, 2008 Цитирана от: Борисов, Т. Теория и методика на психо-физическата подготовка за действие в екстремални ситуации, на с.105, С., 2015, IBSN 978-619-90178-7-6
  2015 Игнатова, Т., С. Базелков, Й. Йонов. (2010). Изследване на физическото развитие и функционално състояние на студенти от научно направление „Педагогика на обучението по..”, Научни трудове, т. 49, с. 8.2, Р., 93-99. Цитирана от: Dyakova, G. et al. Development and evaluation of health profile of students. // Trakia Journal of Sciences, 13, 2015, №.1, р.397-402.
  2014 Игнатова, Т., цитирана от Я. Георгиева в дисертационен труд „Физическата кондиция и моториката на студентите от инженерните специалности за професионалната им реализация", 2014
  2014 Игнатова, Т. Развиване на двигателните способности на децата от предучилищна възраст чрез ритмика и танци. Сборник научни трудове Иновации в образованието, Шумен, 2014 Цитирана от: Сотиров, Ч., Е. Люцканова в Системата Двигателна готовност – фактор за социализацията на децата от предучилищна възраст – УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 71, ISBN 978-619-201-003-1
  2014 Игнатова, Т. Проучване на мнението на родителите относно заниманията на децата от предучилищна въраст с български народни танци. Сб. Иновации в образованието, Шумен, 2013, с. 289 Цитирана от: Алексиев, Р. Възможности на средствата за повишаване на двгателната активност на децата от подготвителната група за училище. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, том XVIII D, с. 577, Шумен, 2014, ISSN 1314-6769
  2014 Ignatova, T., & Bazelkov, S. (2012). A wiev on the effective-ness of cardio-aerobics, fitball aerobics, dance and port de brass. Research in Kinesiology, 40(2), 209-213 Цитирана от: Mekic, Branimir, Dragana Aleksic, Lazar Toskic. Examination of effects of rhythmic gymnastics teaching of physical education on functionall abylities of 3rd &4th grade pupils of elementary schools. //Research in Kinesiology, 4, 2014, №1, p.80-84
  2013 Ignatova, T., & Bazelkov, S. (2012). A wiev on the effective-ness of cardio-aerobics, fitball aerobics, dance and port de brass. Research in Kinesiology, 40(2), 209-213 Цитирана от: Nedkova, Marina, Elena Nikolova. Methodology for basic education of zumba fitness for university students. // Activities in Physical Education and Sport, 3, 2013, №2, p. 248-250
  2013 Ignatova, T., & Bazelkov, S. (2012). A wiev on the effective-ness of cardio-aerobics, fitball aerobics, dance and port de brass. Research in Kinesiology, 40(2), 209-213 Цитирана от: Nestorova, Dimka. Place of aerobics in the educational system of republic of Bulgaria. // Activities in Physical Education and Sport, 3, 2013, №1, р. 85-88
  2013 Ignatova, T., & Bazelkov, S. (2012). A wiev on the effective-ness of cardio-aerobics, fitball aerobics, dance and port de brass. Research in Kinesiology, 40(2), 209-213 Цитирана от: Mutavdzic, Vladimir. Basic parameters of aerobic training in recreational road cycling. //Research in Kinesiology, 41, 2013, №2, p. 206-208
  2013 Ignatova, T., & Bazelkov, S. (2012). A wiev on the effective-ness of cardio-aerobics, fitball aerobics, dance and port de brass. Research in Kinesiology, 40(2), 209-213 Цитирана от: Nestorova, Dimka. Bulgarian experience in the methods for aerobic education. //Activities in Physical Education & Sport ,3, 2013, №.2, р.240-243.
  2013 Ignatova, T., & Bazelkov, S. (2012). A wiev on the effective-ness of cardio-aerobics, fitball aerobics, dance and port de brass. Research in Kinesiology, 40(2), 209-213 Цитирана от: Nedkova, Marina, Diana Peeva, Elena Nikolova. Zumba-nontraditonal approach in physical education at Sofia university St. Kliment Ohridski. //Activities in Physical Education & Sport ,3, 2013, №.2, р. 207-208.
  2013 Игнатова, Т., С. Базелков, Й. Йонов. (2010). Изследване на физическото развитие и функционално състояние на студенти от научно направление „Педагогика на обучението по..”, Научни трудове, т. 49, с. 8.2, Р., 93-99. Цитирана от: Dyakova, Galina, Anna Bozhkova. Comparative analysis of motor qualities of students from higher schools, non-specialized on sports. // Studia Universitatis Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae , 58, 2013, №.1, p. 47-55
  2012 Игнатова, Т., цитирана от Г. Дякова, Сравняване нивото на тревожност при спортуващи и неспортуващи студенти, Кинезиология’2012, В. Търново, 2012, с. 72