Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Светла Христова Петкова
  Доц. д-р Светла Христова Петкова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

  Кабинет: Корпус 2, стая 110а

  Телефон: 054 830495 вътр.207 K2

  Email: s.petkova@shu.bg

  Приемно време: понеделник: часа 8 - 16 ; вторник: часа 8 -16


  Завършен университет, специалност

  1976-1980г. СУ “Св. Климент Охридски” – филиал Благоевград, специалност Начална училищна педагогика - магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  От 1980г. - начален учител в гр. Белене

  до 1986г. - начален учител в ЕСПУ „Ив. Вазов, гр. Плевен”

  Заемани академични длъжности

  1986 - специалист в "Учебен отдел" , Шуменски университет

  1987 - асистент по Методика на трудовата и конструктивно-техническата дейност в детската градина в Шуменски университет

  1992 - старши асистент

  1996 - главен асистент

  2016 - доцент по методика на технологичното обучение

  Придобити научни степени

  2014 г. - Образователна и научна степен "Доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции:

  Конструиране и технологии в детската градина

  Проблеми на познавателната активност в технологичното обучение в детската градина

  ИД: Трудотерапия при деца със специални образователни потребности

  ИД: Материали и техники в образователно направление Конструиране и техвологии

  Семинарни и лабораторни упражнения:

  Конструиране и технологии в детската градина

  Хоспитиране по Конструиране и технологии в детската градина

  Текуща педагогическа практика по Конструиране и технологии в детската градина

  Стажантска практика по Конструиране и технологии в детската градина

  Проблеми на познавателната активност в технологичното обучение в детската градина

  ИД: Материали и техники в образователно направление Конструиране и техвологии

  Технологичен практикум ”Проектиране и конструиране на изделия от текстилни материали”

  Области на научни интереси

  Предучилищна педагогика, Педагогически технологии за формиране на технологична култура, Дидактика на технологичното обучение, Технологично обучение на деца със специални образователни потребности, Технологично обучение на деца с интелектуални недостатъци

  Участия в проекти

  Вътрешни проекти:

  • Проект към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО) по договор № 39/25.06.03

  Тема: “Междууниверситетски център за обмен на педагогическа информация и технологичен опит” 2004г.

  • 2008 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: „Иновационни техники и технологии в обучението”

  • 2009 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема: „Иновации в технологичното обучение”

  • 2010 - научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: „Иновации в технологичното обучение и професионалното образование”

  • 2011– научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: „Иновации в професионалното образование”

  • 2012 - Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на вх. № РД -05-288/05.03.2012 г., по договор № РД-07-747/05.04.2012 г.

  Тема: ”Образователните технологии в технологичното обучение”

  2014 - Научен проект на ШУ РД-08-256/14.03.2014г. Тема: ”Образователни технологии”

  2015 – Научен проект на ШУ РД – 08-298/ 12.03. 2015

  Тема: „Иновации в предучилищното и начално образование”

  2016 - Вътрешноуниверситетски проект „Иновации в образователните технологии” РД-08-131/08.02.2016

  2017- Вътрешноуниверситетски проект РД-10-573/27.02.2017 г. Образователни технологии

  2018г. № РД-08-130/07.02.2018г. „Съвременни аспекти на образователния дискурс“

  2019 - Университетски проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  2020 - Университетски проект „Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование“ РД-08-153/05.02.2020 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Международни проекти:

  2011 - Проект на Европейски социален фонд 2010–2011 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Тема: „Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” Договор BG051 PO 001-5.2.03-0065-С000 Министерство на образованието, младежта и науката;

  2013 - Проект №BG051 РО001 – 3.1.03 -0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”; проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013

  Студентски практики – академичен наставник в проект

  № BG051РО001-3.3.07 – 0002 на Министерство на образованието, младежта и науката по на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, със съдействието на Европейския социален фонд на Европейския съюз

  2015 – Проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма BG 06-210 „деца и младежи в риск”

  2016 - ВД05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН със съдействието на Европейски структурни инвестиционни фондове, доп. споразумение №СП-АН-003/28.09.2016

  2017 - ВД05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН със съдействието на Европейски структурни инвестиционни фондове, доп. споразумение №СП-АН-003/28.09.2016

  2017 – Национален проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”.

  2018 -ВД05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН със съдействието на Европейски структурни инвестиционни фондове, доп. споразумение №СП-АН-003/28.09.2016

  2018 - Проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”;

  2020 Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - Функционален експерт, период на изпълнение: 2020-2023

  Членства в научни организации

  Съюз „Жените в науката”