Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Милослава Русинова Янкова
  Доц. д-р Милослава Русинова Янкова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 2, стая 301a

  Телефон: 054 830495 вътр. 222 К2

  Email: m.yankova@shu.bg

  Приемно време: консултации: първа седмица - сряда и четвъртък от 8.30 до 16.30 ч.; втора седмица - вторник и четвъртък от 8.30-16.30 ч.


  Завършен университет, специалност

  СУ “Св.Климент Охридски” - специалност Социология.

  ШУ “Еп. Константин Преславски” - магистърска програма по Психология.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1983-1987 - КТА "Мадара" - Шумен, социолог.

  Заемани академични длъжности

  1987 г. – асистент;

  1993 г. - ст. асистент;

  1995 г. - гл. асистент.

  2015 г. - доцент

  Придобити научни степени

  2014 - доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)

  Водени лекции и/или упражнения

  Политология, Естетика, Етика, Социология.. Професионална етика, Обща социология и социология на труда, Тренинг – комуникативни умения, Тренинг – работа с деца и семейства.

  Области на научни интереси

  Социология на религията, философия на религията, психология на религията, етика и религия, икономика и религия, социална работа и религия.

  Участия в проекти

  Янкова, М. Проект: “Мястото на студентите в социалното пространство на Българската православна църква” (от Социална педагогика и Социални дейности), 2008 г., ръководител на проекта доц. д-р Богдана Георгиева; Участници – гл.ас. д-р Николов, Н., гл.ас. М. Янкова, гл.ас. Ж. Жечев;

  Янкова, М. Проект № РД-05-245 на ШУ "Еп.К.Преславски "Формиране на социална компетентност по социална работа на студентите обучаващи се в професионално направление Социални дейности чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие" /съвместно с екип от Университета - Фриденсау, Германия/ Шумен, 2009 г.

  Янкова, М. „Ролята на професионалния преддипломен стаж на студентите от специалност «Социални дейности» за адаптацията на клиентите от дом за стари хора “С. Смядовски” гр.Шумен”, 2010

  "Футурологично прогнозиране за развитието на социалните услуги в България" 2011

  „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност „Социални дейности” в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион.” 2012

  „Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” - Шумен” 2013

  "Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г.

  Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”,

  Проект: „Студентски практики" „BG051РО001/3.3.07-0002 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; 2013

  Проект “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”,.вх. № РД-08-135/08.02.2016 г

  Проект № РД – 08-85/03.02.2017 „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници”

  Проект РД-08-129/07.02.2018 г. "Социално-педагогическа превенция на престъпността" - участник

  Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност Социални дейности“, вх. РД-08-86/31.01.2019

  „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори, вх. № РД-08-156/05.02.2020

  Янкова, М. - Вътрешно-университетски проект ”Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации” – част II - № РД-08-128/04.02.2021 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Цветослав Цанков

  Организационна дейност

  Изготвяне на тестове по свят и личност за кандидат-студенти.