Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Милко Ванчев Иванов
  Гл. ас. д-р Милко Ванчев Иванов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 05a

  Телефон: 054 830495 вътр. 221 К2

  Email: m.ivanov@shu.bg

  Приемно време: първа седмица - понеделник - 8.30-16.30 ч.; четвъртък - 8.30-16.30ч.; втора седмица - петък - 8.30-16.30; събота - 9-17ч.


  Завършен университет, специалност

  СУ "Св. Климент Охридски", психология

  Заемани академични длъжности

  1996 -главен асистент

  1993-1996 -старши асистент

  1988-1993 - асистент

  Придобити научни степени

  2015г. - доктор по педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  Обща психология

  Възрастова психология

  Социална психология

  Психология на общуването

  Области на научни интереси

  психология на възприятието

  Участия в проекти

  2008 – Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище.

  2009 – Интерактивни форми на обучение по психология във висшето училище.

  2010 - Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти.

  2011 - Консултиране и управление на конфликти в образователната среда.

  2012 - Практико-приложни аспекти на психология в образованието.

  2013 - Хуманизация и демократизация на образованието в България.

  2012-2014- Грюндвиг проект \\\"Memory Boxes\\\" - N 2012-1-DE2-GRU06-11356 5

  2014 г. – “Възпитателната практика в българското училище”

  2014 г. – Проект “Квалификация на педагогически специалисти” – “Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация “учител” по ОПРЧР

  2014 г. – 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни

  2018 г. – „Предизвикателства пред съвременното българско образование“ – РД-08-135/07.02.2018 г.

  2019 г. – „Актуални проблеми пред мениджмънта на класа“ – РД-08-87/31.01.2019 г.

  2020 г. „Образованието и възпитанието на ХХI век“ - РД-08-158/05.02.2020 г.

  2021 г. "Училището на бъдещето"

  Заемани ръководни позиции

  ръководител катедра "Педагогика и психология" - 1994 -1995г.