Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация

  Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална училищна педагогика”.

  В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ….. (учител по….) , Филология (с професионална квалификация „Учител”) 
  Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра 

  Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.

  В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ……. – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки. 
  Продължителност на обучението – 2 семестъра.

  Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии”

  За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.

  За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението – 3 семестъра. 

  Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информационни технологии в начален етап”

  За начални учители – продължителност на обучението – 2 семестъра. 

  Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация “Учител по математика”

  Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.

  Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра 

  Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ

  За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”.

  Обучението е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса.

  Продължителност на обучението – 2 семестъра..

  Курс за допълнителна професионална квалификация “Английски в начален етап” и “Английски V – VІІ клас”

  Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.

  Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.

  Продължителност на обучението – 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.

  Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”

  Курсът е за кандидати с висше образование.

  Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование.

  Продължителност на обучението – 2 семестъра. 

  Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Икономика и туризъм”

  Курсът е за кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.

  Завършилите курса придобиват професионална квалификация: „Учител по професионална подготовка (икономика и туризъм)“ и могат да се реализират като учители в професионлни гимназии или в средните училища по „Предприемачество“ (новият предмет ще се изучава в 11 и 12 клас от учебната 2020/21 година).

  Продължителност на обучението – 3 семестъра. 

  Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по „Религия“

  За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”. Подходящ за детски и начални учители.

  Завършилите курса за допълнителна квалификация по „Религия“ придобиват правоспособност да работят като учители по Религия (православие) в детската градина и всички степени на СОУ.

  Продължителност на обучението – 2 семестъра.


  За контакти:

  Учебен отдел

   

  Публикувано на 15/08/2019