Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Международна конференция LIMES SLAVICUS СЛАВЯНСТВОТО – ГРАНИЦИ НА ОБЩНОСТТА