Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Представяне на книгата на доц. д-р Мария Тихова