Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична академична лекция на проф. д-р Елена Стоянова