Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. Ирена Димитрова Костадинова за придобиване на образователната и научна степен доктор