Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична защита на дисертационния труд на ас. Радостина Владкова Игликова за придобиване на образователната и научна степен доктор