Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационния труд на Биляна Павлова

  ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационния труд на Биляна Димитрова Павлова за придобиване на образователната и научна степен „доктор”в докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия, Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Тема: „Културинапаметта. ЛитературнотоинсценираненаспоменивроманитенаСибилеЛевичаровиРумянаЗахариева”

  Дата: 03.12.2018г. от 14. 30 ч.

  Място: Корпус 2 на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Публикувано на 28/11/2018