Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

  Във връзка с решение на АС на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) от 25.01.2019 г., свързано с Решение № 577 от 17.08.2018 г. на Министерски съвет за стартиране на „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти“, Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  обявява конкурс за избор на млад учен или постдокторант във ФМИ по националната програма. Повече информация за програмата, както и за правилата и критериите за разпределение на средствата в ШУ може да намерите тук.

  Условия за кандидатстване:

  Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен). Средствата ще бъдат използвани за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени във ФМИ млади учени и постдокторанти. Назначените млади учени и постдокторанти трябва да работят в: приоритетните области на НСРНИ (2017-2030); тематичните направления на ИСИС 2020; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ); в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

  Програмата е за период от 3 години (2018-2020). Договорите и възнагражденията са само за извършване на научноизследователска дейност. Не може да има дублиране на заплащане за една и съща научноизследователска дейност. Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално финансиране, както и други донорски програми.

  Задължения на кандидатите:

  Извършване на научноизследавателска дейност и публикуване в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестните бази данни Web of Science и/или Scopus за срока на договора.

  Документи за кандидатстване за млад учен/постдокторант:

  1. Заявление в свободен текст;
  2. Aвтобиография (Еuropass формат);
  3. Диплома за магистър/Диплома за ОНС „доктор“(копие);
  4. Мотивационно писмо;
  5. Списък с публикации и цитирания за периода 2015-2018 г.;
  6. Списък с участия на научни форуми за периода 2015-2018 г.;
  7. Списък с участия в научноизследователски проекти и научни програми за периода 2015-2018 г.;
  8. Награди, грамоти (копия);
  9. Работна програма (цел; задачи; етапи на изпълнение; резултати, свързани с изпълнение на индикаторите на програмата – не повече от 3 стр.) за период от шест месеца;
  10. Попълнен формуляр с показатели за оценка.

  Срокове: Документи се приемат в стая 202 на Корпус 3 от 09:00 часа на 20.02.2019 г. до 16:00 часа на 05.03.2019 г. и се изпращат в електронен вид на e-mail: r.encheva@shu.bg

  Квота: По програмата ще бъдат финансирани до двама постдокторанти  и до трима млади учени от ФМИ на ОТД в ШУ с месечно възнаграждение от поне 375 лв. за постдокторант и поне 200 лв. за млад учен със срочен договор за допълнителен труд в срок до 30.09.2019 г.

  Комисия за конкурса от ФМИ, назначена със заповед ФД-03-007/05.02.2019 г.:

  Председател:   
  • доц. д-р Радостина Енчева
  Членове:          
  • проф. дн Борислав Стоянов
  • проф. дн Наталия Павлова
  • доц. д-р Галина Борисова
  • доц. д-р Славена Стоянова
  • ас. Виктория Янакиева- млад учен, докторант          
  Публикувано на 25/01/2019