Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Пета студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 21-22 април 2017