Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Ивайло Любомиров Владев

    Тема: Географски аспекти на демографската ситуация в България

    Дата: 12 октомври 2018 г., 10.30 ч.

    Зала: 121, Корпус 1

    Публикувано на 23/09/2018