Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Марина Николаевна Московкина

    Тема: Възможности за моделиране на хроматографско ретентно свойство с помощта на хемометричен подход QSRR

    Дата: 28 септември 2013 г., 11,00 ч.

    Зала: Актова зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 28/08/2013