Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Веселин Александров Арнаудов

    ТемаОт интегрирана растителна защита към интегрирано плодово производство – състояние и перспективи

    Дата: 14 май 2019 г., 14,00 ч.

    Зала: 419, Корпус 1

    Публикувано на 27/01/2020