Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Работна среща

    Работна среща на тема “Науката за по-добро качество на живот – перспективи на съвместните научни и научно-приложни изследвания между БАН и Шуменския университет”

    Дата: 30 октомври 2014

    Публикувано на 23/09/2014