Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Среща-дискусия

    Среща-дискусия с представители на Регионален инспекторат по образование, гр. Шумен и работещи в обекти от природното и културно-историческо наследство – за студенти от специалности „География и биология“ и „История и география“

    Дата: април, май, септември 2017

    Публикувано на 28/03/2017