Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Организация на обучението на студентите, обучаващи се в ОКС „Магистър“