Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р инж. Петър Красенов Боянов

    Публикувано на 16/04/2019