Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Качество

  Качеството на образованието в Шуменския университет се разбира в контекста на традиционното академично схващане*:

  • като високо ниво на академични стандарти;
  • като стремеж към пълно съответствие на учебните програми и учебните материали на действащите академични стандарти;
  • като съответствие на учебните резултати по отделните специалности на заявените цели на образователния процес, при което самите цели се фокусират върху потребностите на потребителите или финансиращите този процес /студентите, работодателите, академичната общност, държавата или цялото общество/, върху конкурентноспособността на завършилите студенти, тяхната адаптивност към спецификата на пазара на труда и неговата динамика, тяхната мотивираност и готовност за учене и специализация през целия живот.

        Качеството на образователния процес се разглежда като споделена отговорност на всички членове на академичната общност – преподаватели, служители, студенти, докторанти към аспектите на образователния процес, с които е свързан техният професионален профил. В този смисъл качеството на образованието се определя не като служебен ангажимент и грижа на определена институционална структура, а като обща отговорност на академичното ръководство, академичния колегиум, университетската администрация и структурите на студентското самоуправление.

        Изпълнение на университетските политики, свързани с качеството на образованието, управлението и подпомагането на процеса на изграждане на култура на качеството в университета е специализиран ангажимент на университетската Комисия по качеството на образованието, на Факултетските комисии по качеството и на отговорниците по качеството в отделните катедри. Информационно дейностите в областта на качеството на обарзованието се подпомагат от изградения с решение на АС от 22.11.2015 Център по качеството на образованието.

        В действащата Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав са отразени аспектите, принципите и критериите за оценка на качеството на образованието в ШУ, конкретните индикатори за тази оценка, осигуряващи необхадимата коректност и сравнимост на резултатите. Дейностите, свързани с изпълнение на политиката по качеството, са отразени в разработваните ежегодни Работни програми по управление, оценка и поддържане на качеството на обарзованието и академичния състав.

        В сферата на управление на качеството влиза и дейността на университетския Център за кариерно развитие, който подпомага връзката на институционалните структури със студентската общност, с потребителите на кадри; процеса на професионално ориентиране и професионална реализация на обучаващите се и завършващите студенти; търсенето от страна на бизнеса и другите потребители на кадри с определен професионален профил и ниво на компетентност.


    *A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education, Fry, H., Ketteridge, Marshall, St.; Kogan Page, 2003