Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Примери за цитиране

  1. Цитиране на сборници с нормативни документи :
  Счетоводно законодателство 2002 г. Нормативни актове. Състав. Александър Колчев, Пламен Ангелов. София, ИК ПАКС, 2002. 536 с.

  2. Цитиране на книга от един автор :
  Увалиев, Николай. Вековете на Атанас Буров. Варна, Данграфик, 2007. 424 с.

  3. Цитиране на книга от двама автори :
  Асенова, Мариана, Симеонов, Стефан. Фондови борси. Велико Търново, Абагар, 2004. 662 с.

  4. Цитиране на книга от трима автори :
  Кашева, Мария, Тулешкова, Олга, Куюмджиев, Иван. Бази от данни. [Учебник за студентите от ИУ – Варна]. Варна, Наука и икономика, 2009. 268 с.

  5. Цитиране на книга над трима автори
  задължително се посочват имената на първите трима, а останалите, по желание, се изпускат с означението “и др.” или “et al.” в зависимост от целите на цитиращия. Ламбова, Маргарита Николова, Русев, Чавдар Русев, Косева, Димитричка Косева, Стоянова, Ваня Трифонова. Статистика. [Учебник за студентите от ИУ – Варна]. Варна, Стено, 2008. 308 с.

  6. Цитиране на многотомно издание :
  Фотев, Георги. История на социологията. Т. 1 – 2. София, ИК Труд, 2002. 375 с., 616 с.

  7. Цитиране на част от документ
  – материал от сборник : Мойнов, Мойно. Управление на информационния ресурс // Информационен мениджмънт на предприятието. Сб. докл. от симпозиум с междунар. участие. Унив. изд. Икон. унив. – Варна, 2002, с. 121 – 128.
  – статия от списание : Бояджиева, П. Съвременните университети – между автономията, отчетността и отговорността // Стратегии на образователната и научната политика, 2002, N 2, с. 42 – 63.

  8. Цитиране на компакт диск:
  Статистически годишник 1998, 1999, 2000, 2001 / Национален статистически институт [CD-ROM]. София, НСИ, [2002]. – 324MB.

  9. Цитиране от правно-информационни системи – Сиела, АПИС и пр.
  Закон за митниците. В сила от 01.01. 1999. Сиела Норми. Актуална към ДВ бр. 32 от 28. 04. 2009.

  10. Цитиране от Интернет:
  Равнище на безработица – февруари 2005. Министерство на труда и социалната политика. Анализи. Econ.bg 24.03.2005

  Съществуват различни начини за цитиране на използваната литература :

  I. Цитиране под линия : В текста се отбелязва с цифра поредния номер на използвания източник, който съвпада с този под линията в края на страницата.

  II. Цитиране с препратка към списъка на използваната литература (библиография) в края на писмения труд : В текста се отбелязва в прави скоби [ ] с цифра поредния номер и страниците (от – до) на използвания източник. Напр. [12 ; с. 17 – 18].

  По-подробно вж. : Видове библиографско цитиране // БДС 17377-96 Библиографско цитиране : Т 62 : Официално издание. – София : Комитет по стандартизация и метрология, 1996. – с. 16 – 21.