Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Класификационни схеми

  Книгите са подредени според : Универсалната десетична класификация (УДК) на Мелвил Дюи. В рамките на отделната област на знанието (раздел) описанията на книгите са подредени в азбучен ред. (Вж. Азбучен каталог). В систематичния каталог се спазва принципа за систематично – азбучното подреждане.

  • 0 – Общ отдел
  • 03 – Общи енциклопедии. Енциклопедични речници. Научни справочници
  • 1 – Философия
  • 159.9 – Психология
  • 16 – Логика
  • 17 – Етика. Учение за морала
  • 18 – Естетика
  • 2 – Религия. Теология
  • 3 – Обществени науки
  • 31 – Демография. Социология. Статистика
  • 32 – Политика
  • 327 – Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация
  • 33 – Икономика. Икономически науки
  • 331 – Труд. Работодател. Работник. Наука на труда. Взаимоотношения между работещи и администрация
  • 334 – Организационни форми и споразумения на стопанската дейност. Коперативно дело, кооперация
  • 336 – Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари
  • 338 – Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени
  • 338.48 – Икономика на туризма
  • 339 – Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство
  • 34 – Право
  • 35 – Обществено управление. Военно изкуство. Военни науки
  • 36 – Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело
  • 37 – Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време
  • 378 – Висше образование. Висши учебни заведения
  • 38 – Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика
  • 5 – Математика. Естествени науки
  • 519.6 – Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране
  • 519.7 – Изследване на операциите. Теория на игрите. Математическо програмиране. Теория на икономико-математическите модели
  • 53 – Физика
  • 54 – Химия
  • 55 – Геология. Геологически и геофизически науки
  • 56 – Биологични науки
  • 574 – Обща екология. Биоценология. Хидробиология. Биогеография
  • 6 – Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство
  • 61 – Медицина
  • 62 – Техника. Технически науки
  • 63 – Селско стопанство. Горско стопанство. Лов. Рибно стопанство
  • 65 – Управление на предприятията. Организация на производството, търговията, транспорта и съобщенията. Полиграфическа промишленост и издателско дело
  • 656 – Организация и експлоатация на транспорта и пощите
  • 657 – Счетоводство
  • 658 – Организация на промишленото производство
  • 659 – Рекламно дело. Промишлена и търговска информация
  • 681 – Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика
  • 69 – Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи
  • 7 – Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика. Развлечения. Игри. Спорт
  • 8 – Езикознание. Филология. Литература
  • 802.0 – Английски език
  • 803 – Германски език
  • 804/806 – Романски езици
  • 807 – Класически езици
  • 808.2 – Руски език
  • 808.67 – Български език
  • 82 – Литература
  • 9 – География. Биографии. История
  • 91 – География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание
  • 92 – Биографии
  • 93/99 – История
  • 949.72 – История на България