Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Основни понятия и елементи на библиографското описание

  Сигнатурата посочва мястото на документа в хранилището и неговата принадлежност към определен фонд. Изписва се в горния ляв ъгъл на корицата на документалния източник и на първия ред на каталожната картичка и най-често е буквено-цифрова комбинация (Пр. ЦБ 65700 или У 101).

  Библиографското описание на документален източник е съвкупност от библиографски сведения, подредени в определена последователност, които дават възможност за идентификацията на този източник. Елементите на описанието, освен редната дума, са групирани в области и отделени един от друг с условни разделителни знаци.

  Елементи на библиографското описание на книгите са:
  Редна дума.
  Основно заглавие = Паралелно заглавие : Подзаглавни данни / Авторска отговорност (авторите или други лица с авторски права). – Сведение за поредност на изданието. – Местоиздаване : Издателство, година на издаването. – Брой на страниците : Сведения за илюстрации, графики, карти и др. ISBN (международен стандартен номер на книгата)

  Редна дума е думата, с която започва библиографското описание на документа и определя мястото му в съответния каталог. Редна дума може да е: фамилното име на автора (напр. Иванов, Иван Стоянов); фамилното име на първия автор с добавка “и др.” (et al.), когато авторите са до трима. За втория и третия автор се прави препратка. Тя представлява допълнително описание с редна дума, която е различна от тази на основното описание; колективен автор (учреждение, институт, организация и др. п.);

  • първата дума от основното заглавие, когато авторите са повече от трима.
   Под библиографското описание се изписват:
  • инвентарен номер – буквено-цифрова или само цифрова комбинация, която представлява индивидуалния (уникален) номер на всеки документален източник (изписан в ляво);
  • класификационния индекс, определящ отдела на знание, към който се отнася съдържанието на документа (изписан в дясно).
  Пример за описание на книга:

  ЦБ 69208

  Пинкър, Стивън

  Материалът на мисълта / Стивън Пинкър ; Прев. от англ. Бойко Пенчев . – София : Изток-Запад, 2013 . – 616 с. ; 22 см . –  (Библиотека Красив ум)

  Предм. показалец.

  ISBN 978-954-152-154-8

  1. Психолингвистика

  800:159.9 + 159.955

  Тематични рубрики: 1. Нови книги – Езикознание

  Цб 120000032504

  Елементи на библиографското описание на статиите са:

  Редна дума. Основно заглавие : Подзаглавни данни / Авторска отговорност. // Източник (заглавието на списанието), том, година, № на книжката, страници (от – до).

  Пример за описание на статия :

  Сп I 103

  Ваклинова, Маргарита.  Йорданка Юрукова (1936-2012) / Маргарита Ваклинова. // Археология  (София), 53, 2012, N 1, с. 151-153.