Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Правила за цитиране на литература

  Основно изискване при представяне на всеки писмен труд е добавянето на списък на използваната литература. За съставянето му е необходимо да се уточни с редакционната колегия какви са конкретните изсквания за това. Съществуват следните общовалидни правила :

  1. Документът трябва да се описва de visu.
  2. При цитирането на документ (използван литературен източник) е необходимо да му се състави библиографско описание.
  3. Библиографското описание е сбор от библиографски сведения, обединени в области и подредени в определена последователност, за да характеризира цялостно документа.
  4. Библиографското описние на документ или част от него се извършва съгласно действащите стандарти :
   БДС 15419-82 Библиографско описание на книгите : Т 62 : Официално издание. – София : Комитет по стандартизация и метрология, 1982. – 56 с.
   БДС 17264-91 Библиографско описание : Аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали : Т 62 : Официално издание. – София : Комитет по стандартизация и метрология, 1992. – 40 с.
   БДС 17377-96 Библиографско цитиране : Т 62 : Официално издание. – София : Комитет по стандартизация и метрология, 1996. – 29 с.
  5. Елементи на библиографско описание при цитиране : Зaдължителните са отбелязани със *
   Разделителните знаци (пунктуация) между елементите при цитиране са опростени и изписани в таблицата по-доло. Знакът две наклонени черти “//” заменя знака “ . – “ или предлога “ В : “ (“ In : “), употеребява се да покаже че се цитира част от документ, публикация в различни видове издания.

  Авторска отговорност – Може да бъде фамилията на автора, първата дума от заглавието (когато авторите са над 3-ма), колективен автор ( учреждение, институция и др.), условна редна дума за официални документи (закони, наредби и др. )

  • Заглавие* – Основно заглавие на документа взето от заглавната страница.
  • Подзаглавни данни – Подзаглавие, даващо сведение за вида или типа на изданието, броя на томовете и др. Напр. : . Сборник ; . Учебно пособие ; . Монография ; . Въведение в … ; . В 3 т.
  • Вторична авторска отговорност – Имена на автори, индивидуални и колективни ; Имена на други лица, отнасящи се към даденото издание (преводач, редактор и пр.).
  • Сведения за изданието* – Поредност и характеристика на изданието, ако има посочена, напр. : . 2. доп. и прераб. изд.
  • Поредни единици* – За периодични издания, година(-и), номер(-а) или том(-ове). Напр. : . 2002, N 4
  • Място на издаване* – Местоиздаване, напр. Варна
  • Издателство – Издаваща институция, име на издател, напр. : , СТЕНО
  • година на издаване* – Напр. : ,2002. Посочват се за конкретния том, част – при многотомни, ако е различна за отделните томове, части.
  • Физическа характеристика – Брой на страниците, наличие на таблици, схеми, образци и др. п. Напр. : . 308 с.
  • (Серия) – Номерирана поредица или част от многотомно издание с общо заглавие. В кръгли скоби се посочват заглавието и номерът на частта, отделени със запетая. Напр. : . (Унив. библ., N 392) . (История на България, т. 6., ч. 2)
  • Забележки – Допълнителни данни по желание. Напр. 2 компакт диска : . 2 КД
  • Международен стандартен номер -ISBN – за непериодични издания – книги
  1. ISSN – за периодични издания – списания и др.
  2. ISN – за графични, нотни и картографски издания