Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • 14 университета от Северна България създадоха Алианс за сътрудничество и партньорство

  Алианс за сътрудничество и партньорство на университетите от Северна България (АУСБ) бе създаден на 15 юли 2020 г., в гр. Русе, по инициатива на Русенския университет „Ангел Кънчев”. В Алианса се включват 14 висши училища от Северна България. АУСБ ще осъществява своята дейност с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Съвета на ректорите на висшите училища в  Р България. Инициаторите и учредителите бяха поздравени чрез видеоконферентна връзка от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Своята подкрепа изрази и г-жа Галина Дреновска, директор на дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката.

  Учредителният договор на АУСБ беше  подписан от 14  висши училища:

  1. Русенски университет “Ангел Кънчев”
  2. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
  3. Великотърновски университет, „Св. Св. Кирил и Методий”
  4. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”
  5. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”- Варна
  6. Икономически университет – Варна
  7. Медицински университет- Плевен
  8. Медицински университет, „Проф. д-р Параскев Стоянов „ – Варна
  9. Национален  военен университет „Васил Левски” – Велико Търново
  10. Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов
  11. Технически университет – Варна
  12. Технически университет – Габрово
  13. Варненски свободен университет, „Черноризец Храбър”
  14. Висше училище по мениджмънт

  Алиансът се създава като колективна платформа за споделяне на общи стратегически цели и иницииране на общи действия за тяхното постигане, с оглед развитието и повишаването на конкурентоспособността, както на включените в Алианса висши училища от Северна България, така и на системата за висше образование в България и Европа. В документа са конкретизирани  и съвместни дейности в областта на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

  Инициирането на общи действия и обединяването на усилията за консолидация на университетските академични общности около единни приоритети и социално отговорни решения е продиктувано от динамично променящата се среда за развитие на висшето образование в България, както и от необходимостта да се отговори на високите европейски и световни стандарти на конкурентния пазар на образователни услуги. В същото време са създадени нови държавни политики за развитие на университетите и Стратегия за развитие на висшето образование в България до 2030 година, в които са заложени дългосрочни цели за междууниверситетска интеграция и съвместни академични дейности. 

  Публикувано на 15/07/2020