Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • 16 септември – откриване на учебната година

    Публикувано на 02/09/2013