Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • 170 изследователи ще участват в Международната научно-практическа конфeренция „Езикът в координатите на масмедиите”

  170 изследователи от 16 страни ще се включат в работата на Първата Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на масмедиите”. Тя ще се проведе от 6 до 9 септември в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна. Организатори на научния форум са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, Институтът „Висша школа по журналистика и масови комуникации” към Санкт-Петербургския държавен университет и Комисията по медиалингвистика към Международния комитет на славистите.

  Във фокуса на конференцията попадат актуалното състояние и перспективите на изследванията, посветени на функционирането на славянските езици в масмедиите. Дискусиите са организирани в 10 панелни блока, инициирани от водещи учени. Основните теми за разискване са:

  • Статус на медиалингвистиката в езикознанието
  • Влияние на масмедиите върху славянските книжовни езици
  • Тематични речеви сфери в славянските масмедии: политическа, икономическа, културно-просветителска, спортна и пр.
  • Речевата комуникация Publicrelations и медийното пространство
  • Рекламна речева и визуална комуникация
  • Понятия, категории, методики за анализ в медиастилистиката
  • Типология на медийната реч
  • Медиатекстът: структура, композиция, вектори на обновление
  • Функциониране на езиковите средства в масмедиите

      Планира се одобрените от редакторите доклади от конференцията да бъдат отпечатани в специален брой на списанието „Медиалингвистика” – научно издание на Медиалингвистичната комисия към Международния комитет на славистите (под патронажа на ЮНЕСКО), което е поместено в Базата данни на националната информационно-аналитическа система „Российский индекс научного цитирования“ (РИНЦ).

  За повече информация посетете сайта на конференцията: http://lcmm2016.com/

  Публикувано на 01/08/2016