Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Проф. д.п.н. Румяна Йовева на 80 г.

    На 23 октомври 2018 г. проф. д.п.н. Румяна Йовева навършва 80 години. Тя преподава в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ от 1980 г. Била е ръководител на катедрата по родноезиково и литературно образование в продължение на 10 години. От момента, в който я оглавява, проф. Йовева поставя началото на модерни и съвременни методически подходи при изучаването на литературните текстове в училище. Катедрата става водещ научен център у нас в това направление.

    Проф. Йовева е заместник-ректор на Университета е в периодите 1983-1986 г. и 1993-1994 г. Автор е на множество статии, монографии, учебници. Нейният докторат върху философско-историческите романи на Емилиян Станев предизвиква изключителен интерес у нас през 1979 г. и е издаден по-късно.

    В поздравителен адрес от името на академическата общност на Шуменския университет се казва: “Вашата достолепна годишнина е подходящ момент да изразим нашите искрени благодарности за изключителния Ви принос в утвърждаването на висшето ни училище като център в областта на методиката на обучението по литература в българското средно образование. Съчетаването на постиженията в модерното литературознание и практическата педагогическа работа поставиха Шумен на първо място сред университетските градове в търсенето на нови пътища при преподаването на литературата в българското училище“.

    Публикувано на 23/10/2018