Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Акредитационният съвет дава институционална акредитация на Шуменския университет с обща оценка 9,12

    Акредитационният съвет е взел решение, че дава институционална акредитация на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на основание на обща оценка по критериите 9,12. Максималната оценка е 10,00. Срокът на валидност на акредитацията е шест години, уведомява в свое писмо до ректора проф. д.и.н. Георги Колев председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Петя Кабакчиева.

    Решението е следствие от обсъждане и приемане на доклада на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности по процедурата за институционална акредитация на Университета. В резултат на обсъждането на доклада членовете на Акредитационния съвет гласуват оценки по Критериалната система за институционална акредитация на висше училище и в съответствие с член 79, алинея 1 от Закона за висшето образование.

    Определеният капацитет на висшето училище е от 12 хиляди студенти и докторанти.

    Публикувано на 02/04/2020