Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Доц. д-р Стоян Танев бе удостоен със званието Почетен професор на Шуменския университет

    Доц. д-р Стоян Танев бе удостоен със званието Почетен професор на Шуменския университет за съществения му принос за издигане, утвърждаване и популяризиране на името на Университета. Днес ректорът проф. д.и.н. Георги Колев му връчи плакет и диплом на тържеството по случай 21 май – Патронния празник на университета.

    Доц. д-р Стоян Танев е първият редовен щатен ръководител на Катедрата по история във Факултета по българска филология, история и богословие, сега Факултет по хуманитарни науки. Той ръководи катедрата през периода 1996-1999 г. т.е. три години след откриването на специалност История във факултета през 1993 г. Съставител и научен редактор на юбилеен сборник Историкии, том І, обнародван по случай десетгодишнината на специалността История в Шуменския университет с предговор, написан от него. През последните двадесет години доц. Стоян Танев е един от българските историци изследователи, който участва най-активно в научнокритичното направление на българската историческа наука. Той се ползва със заслужен авторитет сред българските университетски и академични историци. Научноизследователската му и друга продукция възлиза общо на 170 публикации, сред които 7 монографии, 5 научнопопулярни очерци, 155 студии и статии в наши и чуждестранни списания, множество рецензии и отзиви. Негови научни изследвания са цитирани от 55 български и чужди автори. Със своите обнародвани научни студии и статии, които са написани с висок професионализъм и са публикувани както в сборници, така и в престижни исторически, педагогически и други списания, доцент Стоян Танев създава добър имидж, освен на Катедрата по история и археология, и на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

    «За мен е чест да бъда удостоен с това звание. Благодаря на колегите от катедрата и от Факултета по хуманитарни науки и на ректорското ръководство, че оценихте моя скромен принос за развитието на катедрата. 20 години работя и все още съм в Шуменския университет. Преди това съм бил преподавател в Софийския университет и с чувство за реализъм можа да оценя мястото, значението и ролята на т.нар. регионални университети, какъвто е Шуменският университет. С годините той се утвърди като солиден научен център и заема достойно място в българското образователно пространство. Винаги съм смятал, че към Шуменския университет трябва да се полагат специални грижи от страна на държавната власт. Дано се случи вбъдеще», заяви новият Почетен професор на Университета.

    Публикувано на 19/05/2017