Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Лекция на проф. Маркъм Гелер

    На 10 септември 2019 г. от 10 ч. в зала 219 на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” се проведе Петият майсторски филологически клас на тема: „Политеизъм и монотеизъм в късната античност“. Лектор бе възпитаникът на висшето училище в Принстън проф. Маркъм Дж. Гелер.

    В класа участваха преподаватели и студенти от Факултета по хуманитарни науки. Проявата е част от работата на преподаватели, докторанти и студенти от Шуменския университет по Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

    Публикувано на 09/09/2019