Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Международен симпозиум “Константин Преславски и неговата епоха”