Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Международна научна конференция “Научни перспективи на съвременната българистика”

  В Будапещенския университет се състоя Международна научна конференция на тема “Научни перспективи на съвременната българистика”  по случай 60-годишнината от основаването на специалността Българска филология във висшето училище. В научния форум участваха с доклади 9 преподаватели от Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет от Катедрата по история и теория на литература и от Катедрата по български език.

  Конференцията се проведе с подкрепата на Българското републиканско самоуправление, на Културния форум на българите в Унгария и на Фонда за подкрепа при Министерството на човешките ресурси на Унгария. Конференцията събра над 70 изследователи от различни области на науката от България, Унгария, Словакия, Полша и др. европейски страни, които дискутираха широк обхват от фундаментални проблеми и приложни аспекти на българистиката. Основните тематични области включваха научните направления Езикознание, Литература, Унгаро-български връзки и Култура.

  Пленарен доклад на тема: За „Сказание о молитве светаго Нифона” из „Огледало” (Буда,1816) на Кирил Пейчинович изнесе проф. д-р Сава Сивриев, а в секция Литература доклад на тема: „Казаларската царица” – „Анна Каренина” по български” представи проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова.

  В секция Езикознание участваха: проф. д.ф.н. Ивелина Савова (“Ябълкови следи в българския езиков модел на действителността”), доц. д-р Добрина Даскалова (“Предизвикателства и възможности на българистиката при съпоставителен аспект на изследване”), доц. д-р Марияна Стефанова (“За българската метакомуникация”), доц. д-р Надка Николова (“Проблемът за езиковата чистота през 50-те години на ХIX в. в българската езикова ситуация”), гл.ас. д-р Анета Тихова (“За употребата на сложните минали времена в славянския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф”), гл.ас. д-р Албена Баева (“Елементарни морфологични системи в българския книжовен език”) и гл.ас. Красимира Колeва  (“Езикът на прехода: Говорим си какво се случва”).

  Публикувано на 20/05/2014