Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Напусна ни проф. Мариана Генчева

    На 18 ноември 2016 г. ни напусна нашата колега проф. Мариана Генчева. Дълги години тя бе заместник-директор и председател на Общото събрание на Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, ръководител на катедрите „Природоматематически и технологични учебни дисциплини” и „Науки за образованието” и член на Академическия съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

    Изтъкнат професионалист, предпочитан ръководител на специализанти и кандидати за придобиване на професионално-квалификационна степен. Авторитет сред учителската колегия заради умението да адаптира научното знание към нуждите на училищната практика.

    Поклон пред паметта й!
    Публикувано на 21/11/2016