Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научен семинар “История и култура на етническите общности в Североизточна България”

  Научен семинар на тема „История и култура на етническите общности в Североизточна България“ се проведе на 21 февруари 2019 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Той бе организиран от Научния център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации и Катедрата по турски език и литература във Факултета по хуманитарни науки и е продължение на изследователската дейност на Центъра в областта на туркологията и взаимоотношенията между различните култури. 

   В семинара участва проф. д-р Ахмет Ташгън от Департамента по социология на Факултета по социални и хуманитарни науки към Университет „Неджметтин Ербакан“ – гр. Коня, Република Турция, с доклад на тема „Размисли върху изследването, озаглавено Къзълбаши, бабаи и бекташи сред мюсюлманите в Добруджа” (на турски език). Поради възпрепятстване на лектора, докладът бе представен от модератора на семинара д-р Мемиш Мердан.

  В семинара се включи и един от най-изявените съвременни историци-турколози у нас, доц. Катерина Венедикова. Тя изнесе доклад на тема „Един писмен източник за къзълбашите и бекташиите в Добруджа и Лудогорието, представен от Ахмед Ташгън“.

  Зам.-деканът на Факултета по хуманитарни науки доц. д-р Стефан Минков представи доклад на тема „Демографско състояние на Добруджа през Първата световна война“ , а   гл. ас. д-р Ивелина Ефтимова изследва „Другостта“ в разградската преса – между идеологията на комунистическата партия и реалността“.

  Публикувано на 22/02/2019