Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обединение на ректорите на висши училища от Северна България в полза на регионалното развитие

  По инициатива и покана на ректора на Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева и председателя на Общото събрание чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев на 17 февруари в университета се състоя среща на ректорите на висшите училища от Северна България. На нея присъстваха ректорите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” проф. дин Георги Колев, Икономически университет-Варна – проф. д-р Пламен Илиев, Технически университет-Варна – проф. д-р инж. Росен Василев, Великотърновски университет „Свети Свети Кирил и Методий” – проф. д-р Христо Бонджолов, Стопанска академия-Свищов – доц. д-р Иван Марчевски и на Технически университет-Габрово – проф. дтн Райчо Иларионов.

  На срещата, която премина в изключително конструктивен дух, ректорите обсъдиха въпроси, свързани с демографските проблеми и намаляващия брой на кандидат-студентите, финансирането на висшето образование, необходимостта от гъвкави подходи за съобразяване на образованието с потребностите на пазара на труда, развитието на академичния състав и други теми от взаимен интерес.

  С особена загриженост ректорите дискутираха икономическите проблеми в своите региони и изразиха позицията, че от университетите се очаква да бъдат движеща сила на регионалното развитие и стожер на регионалния икономически просперитет. Именно с оглед на това те единодушно подкрепиха идеята за създаването на Обединение на ректорите от висшите училища в Северна България, което да работи в тясно сътрудничество със Съветите за регионално развитие на Северозападен, Североизточен и Северен Централен планови райони, както и със съответните областни и общински администрации.

  Чрез Обединението на ректорите на висшите училища от Северна България университетите ще обединят усилията си за качествено и конкурентноспособно образование, в още по-голяма степен ще демонстрират своята социална отговорност, ще работят за намаляване на икономическите и социалните диспропорции и още по-активно ще се обърнат към младите хора, като най-ценен капитал за развитието на регионите и страната.

  Публикувано на 20/02/2017