Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обмяна на опит

    На 22 октомври студентите от специалностите История, Педагогика на обучението по български език и история и Педагогика на обучението по история и география, водени от доц. д-р Росица Ангелова, посетиха Регионалния исторически музей в Разград, за да участват в работна среща за формиране и управление на музейните фондове.  В дискусията взеха участие  директорът на музея Иван Иванов и началникът на отдел “Фондове”  Иво Данаилов. 

    По късно студентите се срещнаха и с колектива на Държавен архив – Разград, за да обсъдят подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.  

    Обмененият опит с колективите на двете институции обогати теоретичната подготовка на студентите по дисциплината Архивистика и музеология.

    Публикувано на 28/10/2013