Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Общото събрание на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ избира ръководни органи

    Общото събрание на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще заседава на 25 октомври 2019 г. Заседанието ще започне в 9:00 часа в Аулата на висшето училище.

    В дневния ред са включени отчет на ректорското ръководство и на Контролния съвет за изминалия мандат 2015-2019 г., избор на председател и заместник-председател на Общото събрание, на Ректор, Контролен съвет и Академичен съвет.

    В срока по чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Шуменския университет пред комисията за избор на ректор е издигната само една кандидатура – на настоящия ректор проф. д.и.н. Георги Колев.

    Публикувано на 24/10/2019