Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Официално представяне на стартиралата реконструкция на обект: Център за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Научноизследователски лабораторен комплекс

  В Деня на Шумен, на 11 май 2020 г., в присъствието на Ръководството и екипа на проект УНИТе, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ направи официално представяне на стартиралата  реконструкция на обект: Център за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Научноизследователски лабораторен комплекс.

  Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките на Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

  От общата стойност на проекта  29 781 882.42 лв. за Шуменския  университет са предназначени  3 054 364,91 лв.  Изпълнител на строително-монтажните дейности е                                  „ЖСП Стил“ ООД – град Шумен, а строителният надзор  по време на строителството ще се упражнява от страна на „СНИК” ЕООД – град Шумен. Стартирането на  строително-монтажните дейности по сключеният договор  с „ЖСП Стил“ ООД на стойност 719 814,92 лв. съвпадна с непосредственото обявяване на извънредното положение във връзка с разпространението на вируса COVID-19, поради което до момента са извършени само подготвителни дейности, съгласно одобреното КСС от страна на фирмата изпълнител.                            Към настоящия момент официално стартира изграждането на специализираната научноизследователска инфраструктура с  обща РЗП –  300.05 кв.м. на територията на Шуменски Университет.

  В  изградения Научноизследователски лабораторен комплекс ще бъде  разположен новият дейта център с терминали за достъп,  три модула – „Математически основи на информационната сигурност“, „Стеганологична защита на информацията в мрежите“, „Криптологична защита на комуникациите“, и една Лаборатория за моделиране и симулация на процеси. За оборудване на комплекса с нова и съвременна апаратура са предвидени 1 470 365,85 лв.

  Изпълнението на проект УНИТе се ръководи от СУ „Свети Климент Охридски“, в качеството му на Водеща организация. Проектът цели създаване на  Център за върхови постижения от разпределен тип – за да се  повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите ИКТ научни звена на пет университета  участващи в неговото изпълнение.

  Партньори на проекта са :

  • Технически университет-София
  • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
  • Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас

  Тази разпределена инфраструктура ще създаде възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани изследователи в тази приоритетна област на ИСИС за провеждане на върхови научни изследвания в област Ииформатика и ИКТ според световните стандарти. Научноизследователският лабораторен  комплекс УНИТe  на Шуменския университет “Епископ К. Преславски” е част от този център. В рамките на проекта е предвидено да се извършват върхови научни изследвания  по 9 работни пакета:

  • РП1: Инфраструктурата за Big Data като услуга;
  • РП2. Софтуерни услуги за големи обеми от данни;
  • РП3: Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят;
  •  РП4. Системи за анализ и виртуализация на Big Data в реално време;
  •  РП5. Визуализация, дигитализация и прототипиране;
  •  РП6. Интелигентни кибер-физични системи;
  • РП7. Интелигентни и устойчиви градове;
  • РП8. Фабрики на бъдещето;
  • РП9. Big Data в естествените науки.

  Тематиките на работните пакети (РП1-РП9) ще имат голям принос към развитието на информатиката, информационните технологии и комуникациите, тъй като се основават на международно разпознатите досегашни научни постижения на изследователите в проекта УНИТе и включват новаторски цели. Научноизследователските области на работните пакети са едновременно взимнодопълващи се и с достатъчна свързаност, за да осигурят гладко прехвърляне на знания, умения и технологии.

  Шуменският университет е  координатор на изпълнението на Работен пакет 1 –Инфраструктурата за Big Data като услуга.  В научния екип на проекта са включени до момента 7 изследователи. Водещ изследовател е проф. д.н. Христомир Христов – учен, добре познат в страната и чужбина, с огромен опит от участие в много международни научни проекти.

  Разпределената инфраструктура на Центъра за върхови постижения ще даде възможност на изследователите (преподаватели, докторанти и студенти) от Шуменския университет да използват не само изследователската инфраструктура на ШУ, но и на останалите университети-партньори. Изследователите могат да се колаборират  с колеги от другите  университети.

  ЦВП УНИТе  и в частност Научноизследователски лабораторен комплекс на ШУ ще може вбъдеще да осигурява услуги и решава научноизследователски задачи на бизнеса и обществения сектор от региона и страната.

  Публикувано на 11/05/2020