Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Първо заседание на Академичния съвет на Шуменския университет в мандат 2019-2023 г.

  На 30 октомври 2019 г. се проведе първото заседание на Академичния съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за мандат 2019-2023 година. Съставът му бе определен с тайно гласуване от членовете на Общото събрание на Университета на заседанието на 25 октомври 2019 г.

  Ректорът проф. д.и.н. Георги Колев благодари на заместник-ректорите за съвместната работа през изтеклия мандат и предложи на Академичния съвет да подкрепи предложението му за нов екип.

  С тайно гласуване бяха утвърдени:

  Доц. д-р Стефка Петрова-Калева с ресор акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ;

  Доц. д-р Росица Маджарова-Давидова с ресор образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален “ЕРАЗЪМ+” координатор;

  Доц. д-р Чавдар Сотиров с ресор кандидатстудентска дейност, координация със студентските органи на управление.

  Публикувано на 30/10/2019