Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Подготовка за обучение на младши и главни учители и възпитатели в ДИКПО – Варна

  Визпълнение на една от основните дейности по проект BG051PO0013.1.03 «Квалификация на педагогическите специалисти» по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (с бенефициент Дирекция «Квалификация на педагогическите специалисти» на МОН), на 30 юли  в Департамента на Шуменския университет в град Варна започна подготовката на обучители по обществена поръчка „Провеждане на обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години“.

  Поръчката е спечелена от Обединение «Кариера 2020», в което партньори са: Софийския университет «Свети Климент Охридски», Пловдивския университет «Паисий Хилендарски», Шуменския университет «Епископ Константин Преславски», Сдружение «Академия за образователни иновации», «Издателска къща АНУБИС» ООД и «Международни пътувания» ЕООД.

  Проф. дфн Валери Стефанов (Софийски университет) е представляващ «Кариера 2020», а ръководител на екипа за реализиране на обществената поръчка е доц. д-р Росица Пенкова (Софийски университет). В основния екип са проф. д.п.н. Маргарита Георгиева (ректор на Шуменския университет) и проф. д-р Галин Цоков (Пловдивски университет).

  Обучителите по обществената поръчка са изявени университетски преподаватели. Връзката с училищната практика се осъществява и чрез включването на обучители-експерти от Регионалните инспекторати по образованието на МОН и директори на училища от страна.

  Разработените обучителни пакети (на хартиен и на електронен носител) съдържат теоретична информация, примери от практиката, задачи и дейности за работа по групи.

  Едноседмичните обучения ще стартират на 19 август и ще приключат през ноември и ще се проведат в 9 обучителни центъра: Габрово, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София-град, Стара Загора и Шумен. В тях ще се включат 3000 педагогически специалисти от детски градини и училища (1500 младши и 1500 главни учители и възпитатели).

  Публикувано на 01/08/2013