Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Покана за участие в Националния филологически колегиум на тема Интердисциплинарни диалози

  Формуляр за регистрация


  Катедрата по история и теория на литературата при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет Ви кани да участвате в Националния филологически колегиум на тема Интердисциплинарни диалози, който ще се проведе на 09 и 10 май 2017 г. в град Шумен.

  Колегиумът предвижда работа в секция Академични изследвания по въпросите за:

  • интердисциплинарността и съвременните парадигми на знанието;
  • ролята на интердисциплинарните подходи за разрешаване на интелектуални, социални или практически проблеми на съвременното общество;
  • перспективи и приложност на мултидисциплинарните програми в постдисциплинарния свят;
  • диалогът на дисциплините в хуманитарните науки;
  • мултидисциплинарност и граничност в хуманитарните, социалните и природните науки.

  В рамките на Колегиума, организиран за трета поредна година, са предвидени Студентско-преподавателски семинар и Практико-приложен студентски семинар, чиято цел е да даде възможност на изявени студенти и на докторанти от областта на хуманитарните науки и на други научни направления да представят резултатите от съвместната си работа с преподаватели, научни ръководители или академични констултанти. Семинарът си поставя за задача да опосредни връзката между преподаватели, докторанти и студенти в областта на мултидисциплинарните изследвания с акценти върху екипните практики, съавторството и научното ръководство. Участниците в Колегиума могат да бъдат от различни специалности или научни направления.

  Студентско-преподавателският и практико-приложният семинар предвиждат работа в следните направления:

  • литература – лингвистика -медии
  • филология – антропология – история
  • филология и образование
  • филология и визуални изкуства
  • филология история философия
  • литература – медии -комуникации
  • лингвистика и обществени науки

  Препоръчително е научните изложения да бъдат с времетраене до 15 мин., а презентирането на резултати в практико-приложния семинар – до 20 мин.

  Заявките за участието на студенти и за докладите в съавторство преподавател – докторант/студент, придружени от резюме, се подават от научния ръководител, научния консултант или преподавателя съавтор.

  В работата си Колегиумът приветства екипното представяне на научните резултати и участието в дискусиите. Докладите и научните изложения ще бъдат публикувани в електронните издания на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет. Всички участници получават СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ в научния форум.

   

  Заявките за участие се подават до 5 май 2017 г. чрез приложения Формуляр за регистрация на електронен адрес:

  • за секциите Академични изследвания и Студентско-преподавателски семинар – b.stoimenova@shu.bg  – гл. ас. д-р Б. Стоименова
  • за секцията  Практико-приложен семинарevdokiyaborisova@abv.bgдоц. д-р Е. Борисова
  Публикувано на 02/05/2017