Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Посещение в Букурещкия университет

    В периода 2–5 ноември 2023 г. представители на екипа на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в ННПБългаристика посетиха Катедрата по български език в Букурещкия университет и участваха в Международния симпозиум Romanian Slavic Studies and the Dialogue of Cultures – 2023, Bucharest, November 3rd-4th 2023.

    В секция Лингвистика представиха своите изследвания проф. Велка Попова, проф. Димитър Попов, гл. ас. д-р Жанета Андреева, магистрантката Красимира Китанова, докторантката Таня Тодорова. В секция Литература се включи с доклад доц. Надежда Цочева. В рамките на работната програма на посещението на шуменските изследователи бяха осъществени работни срещи с Катедрата по български език при Букурещкия университет, на които бяха обсъдени бъдещите възможности за разширяване на сътрудничеството по ННПБългаристика. Като положителен знак беше отбелязана първата съвместна проява на Международния симпозиум в Букурещ, а именно докладът на д-р Андреа Раду–Беженару (от Букурещкия университет) и Таня Тодорова (от ШУ), с който те запознаха професионалната публика с резултатите от свое съвместно съпоставително проучване върху българския и румънския език.

    Публикувано на 08/11/2023