Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Практическо обучение

    Във Факултета по природни науки, по инициатива на Катедрата по биология, се проведе практическо обучение за преподаватели по „Основи на географски информационни системи и моделиране”. Това е началото на поредица от подобни курсове за повишаване на качеството на обучението. Става дума за софтуери за обработка на данни за получаване на карти (географски, тематични и др.) и 3D-моделиране. Изучават се програмите QGIS (Quantum GIS), MaxEnt и др. Усвояват се умения за работа в среда на база данни, картографиране и моделиране на цифрова информация.

    Акцентът в първата среща от предвидената поредица беше поставен върху моделирането и изработването на карти с географска и екологична насоченост предвид профила на участниците. Проблемът е изключително актуален и неговото осмисляне е важно и необходимо. Лектори бяха Георги Попгеоргиев и Юрий Корнилев от Българско дружество за защита на птиците. Участие взеха преподаватели от Катедрата по география и методика на обучението по география и от катедрите по биология и по растителна защита.

    Придобитите знания ще са от полза за обработка на социално-икономически, геодемографски, екологични, популационни, климатични и други данни.

    Публикувано на 25/03/2014