Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Президентът на Република България разгледа три учебни зали

  При посещението си в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ президентът на Република България Румен Радев разгледа три учебни зали – специализирана лаборатория „Интерактивна система за сигурност“, специализиран кабинет „Ситуационен център за управление на кризи“ и кабинет „Програмиране и управление на промишлени микроконтролери“.

  Специализирана лаборатория – Д 5 – „Интерактивна система за сигурност“ е създадена с цел да се обезпечи прилагането на съвременните методи и форми за  обучение на студентите за използване на леко стрелково оръжие, във всички образователно-квалификационни степени по специалност „Системи за сигурност” от професионално направление 9.1. Национална сигурност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Тренажорната система се състои от симулатор, базиран на високотехнологичен компютър, даващ възможност за работа с различни системи леко стрелкови оръжия и тренировъчни програми, осигуряваща повишаване качеството на подготовка на студентите при ограничени ресурси за провеждане на учебните задачи.

              Интерактивна система за сигурност поставя обучаемите сред високотехнологично мултимедийно обкръжение с качествено цифрово изображение, действие на голям екран и реалистично пространствено озвучаване. Симулаторът пресъздава критични моменти и несигурността в реалните оперативни ситуации като внезапна преценка, потенциално смъртоносни грешки, нерешителност, внезапен страх, недостатъчно разбиране на положението, изненадваща атака, премигване и др.

  Специализираната лаборатория използва симулациите в обучението на студентите по практическото усвояване на адекватно имитиране на различни условия на обстановката, при която се развиват действията и възможност за вземане на решение от обучаемите в “реално време”. Обучението се провежда при моделиране на сложни атмосферни условия, многообразие на цели, релеф, разстояние на стрелбата и способи за поразяване на целите.

  Специализираният кабинет „Ситуационен център за управление на кризи“ е създаден с цел да се обезпечи прилагането на съвременните методи и форми за преподаване на учебния материал, воденето на практическите занятия и оценяването на подготовката на студентите, обучаващи се във всички образователно-квалификационни степени по специалност „Системи за сигурност” от професионално направление 9.1. Национална сигурност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Специализираният кабинет осигурява използването на моделирането и симулациите в обучението на студентите по практическото усвояване на функционалните задължения на структурите и звената в кризисните щабове на областно и общинско ниво, свързани с управление и реагиране при кризи, породени от природни бедствия.

  Практическата реализация на проекта представлява компютърен модел на последствията от настъпването на наводнения в определени райони на страната, имаща приложение в учебния процес на студентите от специалност „Системи за сигурност”. Чрез ситуационния център, базиран на компютърна учебна система, се проиграват различни ситуации, при изпълнението на които студентите решават задачи, свързани с вземане на управленски решения на областно и общинско ниво при кризи, настъпили в резултат от бедствието.

  В ситуационния център на база сключено споразумение между Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия – (CMDR COE) при МО и ШУ „Епископ Константин Преславски“ се обучават студенти от магистърска програма „Управление на кризи и реагиране при бедствия“.  Работата на ситуационния център бе представена от зам.-началника на Центъра полк. Орлин Николов.

  Кабинет „Програмиране и управление на промишлени микроконтролери“ е създаден през 2016 година с финансовата помощ на фирмите Siemens и Алкомет.

  Кабинетът е предназначен за обучение на студенти по специалност „Компютърни технологии за автоматизация на производството“, която е сравнително нова специалност за Шуменския университет – през настоящата 2018 година се дипломира първият студентски випуск от ОКС „бакалавър“ по тази специалност.

  Учебният план на студентите бе разработен в съответствие с изискванията и със съдействието на специалистите от фирма Алкомет, която се очаква да бъде и основен регионален работодател за новозавършилите студенти.

  Кабинетът разполага с най-модерното оборудване за програмиране на промишлени контролери Siemens, както и за симулация на тяхната работата във виртуална среда при условия, максимално близки до реалните.

  В кабинетът е реализирана концепцията за така наречените устройства от типа „тънък клиент“ – вместо много на брой самостоятелни  компютърни системи, се използва един мощен компютър в ролята на сървър, а на всяко от работните места на обучаемите са разположени само монитор, мишка, клавиатура и специализирано мрежово устройство, което всъщност осъществява комуникацията със сървъра и използва неговите хардуерни и софтуерни ресурси за създаване на виртуална отдалечена машина. По този начин се увеличава ефективността на използване на техническото оборудване и се намалява цената на вложените средства, особено в дългосрочен план.

  Публикувано на 10/09/2018