Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура по подбор за преподавател по български език и литература в Университета по чужди езици в Кобе, Япония

  Министерството на образованието и науката обявява процедура за подбор за преподавател по български език и литература в Университета по чужди езици в Кобе, Япония. Кандидатите трябва да заемат към момента на кандидатстването академична длъжност по трудово правоотношение в държавно висше училище в България и научни институти, което има акредитация в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение с Министерството на образованието и науката:

  1.1.1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

  1.1.2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

  1.1.3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”

  1.1.4. Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”

  1.1.5. Югозападен университет “Неофит Рилски”

  1.1.6. Институт по български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките

  1.1.7. Институт по литература към Българската академия на науките.

   

                         Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

  Документите се подават в срок до 18 май 2020 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

  Публикувано на 05/05/2020