Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

  Публикувано е обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – четвърта по ред. Обявлението е за свободни места в три университета в Армения, Азербайджан и Грузия – новооткрити лекторати.

  Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

  Обявлението е на основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката.

  Кандидатите за преподаватели следва до 20 септември (петък) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.

  Публикувано на 30/08/2019